Bevezetés 
Az Előzni Tilos Gépjárműoktató Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát
a  következő tájékoztatónak. 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő  védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet  hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT  ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE (továbbiakban: GDPR) (2016. április 27.),  valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.  évi CXII. törvény
(“Infotörvény”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  (“Ptk.”), továbbá a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes  korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény (“Grtv.”) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.
Az Adatkezelő neve és elérhetőségei: 
Név: Előzni Tilos Gépjárműoktató Kft
Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Perczel Mór utca 31. A. ép.
Adószám: 14802269-1-09 
Képviseli: Simon Vince László iskolavezető 
E-mail: info@megtanulokvezetni.hu  
Telefon: +36 20  381 7724
Fogalom meghatározások 
▪ személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) 
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen  vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,  helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,  genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy  vagy több tényező alapján
azonosítható; 
▪ adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy
nem  automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a  gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,  
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon  történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,  törlés, illetve
megsemmisítés; 
▪ adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit  önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit  az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő  kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is  meghatározhatja; 
▪ adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség  vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

▪ címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy  bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül  attól, hogy
harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat  keretében az uniós
vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes  adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi  kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az  alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 
▪ az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat  vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy  beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez; 
▪ adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy  más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,  elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való  jogosulatlan hozzáférést
eredményezi. 
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 
A személyes adatok: 
▪ kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon  kell
végezni (“jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 
▪ gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne  kezeljék
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1)  bekezdésének megfelelően
nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek  a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy  statisztikai célból történő további adatkezelés
(“célhoz kötöttség”); 
▪ az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek,  és a
szükségesre kell korlátozódniuk (“adattakarékosság”); 
▪ pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést  meg
kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan  személyes
adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (“pontosság”); 
▪ tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a  személyes
adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,  amennyiben a
személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően  közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy  statisztikai célból kerül majd sor, az
e rendeletben az érintettek jogainak és  szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő
technikai és szervezési  intézkedések végrehajtására is figyelemmel (“korlátozott
tárolhatóság”); 
▪ kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési  intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő  biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen  elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is  ideértve (“integritás és bizalmas jelleg”). 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés 
igazolására (“elszámoltathatóság”). 
Az érintettek jogai 
▪ A hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen  adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a  rendeletben felsorolt
információkhoz hozzáférést kapjon.
▪ A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő  indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes  adatokat. Figyelembe véve
az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a  hiányos személyes adatok – egyebek
mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
▪ A törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig  köteles arra,
hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül  törölje
meghatározott feltételek esetén. 
▪ Az elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes  adatot, és
azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 
figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai 
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő  adatkezelőket, hogy
Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek  vagy e személyes adatok
másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 
▪ Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az  adatkezelő
korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: ▪Ön vitatja a
személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az  időtartamra vonatkozik, amely
lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a  személyes adatok pontosságát; 
▪ az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 
▪ az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,  de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy  védelméhez; 
▪ Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra  vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai  elsőbbséget élveznek-e Ön
jogos indokaival szemben. 
▪ Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa  egy
adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben  használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy  ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt  akadályozná az az adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére  bocsátotta (…) 
▪ A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos  okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az  említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

▪ Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén: Ha a személyes adatok kezelése  közvetlen
üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor  tiltakozzon a rá vonatkozó
személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve  a profilalkotást is, amennyiben az a
közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön  tiltakozik a személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése  ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e
célból nem kezelhetők. 
▪ Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Ön  jogosult
arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna  vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem  alkalmazandó abban az
esetben,
ha a döntés: 
▪ Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében  szükséges;
▪ meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi  lehetővé,
amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek  védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 
▪ Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 
Egyes adatkezelések: 
KAPCSOLATFELVÉTEL 
A kezelt adatok köre:
– érintett személy neve,
– telefonszáma,
– e-mail címe,
– az üzenet tartalma,
– a kapcsolatfelvétel időpontja,
– a kapcsolatfelvételkori IP cím
Az adatkezelés célja: az érintett és az Adatkezelő közti kapcsolatfelvétel kommunikáció
biztosítása
Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
Az érintettek köre: Akik fel szeretnék venni a kapcsolatot az Adatkezelővel.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett hozzájárulása
visszavonásáig, de legkésőbb  a kapcsolat felvételétől számított 2 év. 
A személyes adatok címzettjei: Az adatkezelő a személyes adatokat csak bíróság, rendőrség,
vagy felügyeleti szerv részére továbbíthatja.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett  kérelmezheti az
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen  személyes adatok kezelése

ellen, valamint az érintettnek joga van az  adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő  visszavonásához. 
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi 
módokon tudja érintett kezdeményezni: 
▪ postai úton a 4220 Hajdúböszörmény, Perczel Mór utca 31. A. ép. címen,
▪ e-mail útján info@megtanulokvezetni.hu e-mail címen, 
▪ telefonon a +36 70 381 7724 számon. 
ÁRAJÁNLAT KÉRÉS 
A kezelt adatok köre:
– az érintett neve,
– telefonszáma,
– e-mail címe,
– megjegyzések
– kapcsolatfelvétel időpontja,
– a kapcsolatfelvételkori IP cím
Az adatkezelés célja:  A szerződés megkötéséhez szükséges megelőző tárgyalás lefolytatása.
Az érintettek köre: Akik ajánlatot szeretnének kérni a Szolgáltatótól
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az ajánlatkéréstől  számított
2 év. 
A személyes adatok címzettjei: Az adatkezelő a személyes adatokat csak bíróság, rendőrség,
vagy felügyeleti szerv részére továbbíthatja.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett  kérelmezheti az
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen  személyes adatok kezelése
ellen, valamint az érintettnek joga van az  adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő  visszavonásához. 
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi 
módokon tudja érintett kezdeményezni: 
▪ postai úton a 4220 Hajdúböszörmény, Perczel Mór utca 31. A. ép. címen,
▪ e-mail útján info@megtanulokvezetni.hu e-mail címen, 
▪ telefonon a +36 70 381 7724 számon. 
SZÁMLAADATOK KEZELÉSE
A kezelt adatok köre:
– érintett személy neve,
– lakcíme,

Az adatkezelés célja: az Adatkezelőnek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvényben előírt kötelezettségének teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
Az érintettek köre: Azon személyek köre, amelyek számára az Adatkezelő szolgáltatást
nyújt.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig. 
A személyes adatok címzettjei: Az adatkezelő a személyes adatokat csak bíróság, rendőrség,
vagy felügyeleti szerv részére továbbíthatja.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett  kérelmezheti az
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen  személyes adatok kezelése
ellen, valamint az érintettnek joga van az  adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő  visszavonásához. 
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi 
módokon tudja érintett kezdeményezni: 
▪ postai úton a 4220 Hajdúböszörmény, Perczel Mór utca 31. A. ép. címen,
▪ e-mail útján info@megtanulokvezetni.hu e-mail címen, 
▪ telefonon a +36 70 381 7724 számon. 
PANASZKEZELÉS 
A kezelt adatok köre:
– a panaszos neve,
– lakcíme,
– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
– az érintett panaszának részletes leírása.
Az adatkezelés célja: Az érintett panaszának kivizsgálása, lehetőség szerint annak orvoslása
és megválaszolása.
Az érintettek köre: Az Adatkezelő szolgáltatását igénybe vevő és kifogással élő, panaszt
tevő  érintettek. 
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 
A panaszról felvett  jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a
fogyasztóvédelemről  szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig meg
kell őrizni.
A személyes adatok címzettjei: Az Adatkezelő a személyes adatokat csak bíróság,
rendőrség, vagy felügyeleti szerv részére továbbíthatja.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett  kérelmezheti az
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen  személyes adatok kezelése
ellen, valamint az érintettnek joga van az  adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő  visszavonásához. 
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi 
módokon tudja érintett kezdeményezni: 
▪ postai úton a 4220 Hajdúböszörmény, Perczel Mór utca 31. A. ép. címen,
▪ e-mail útján info@megtanulokvezetni.hu e-mail címen, 
▪ telefonon a +36 70 381 7724 számon. 
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagyis a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.
Tájékoztatjuk, hogy köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk,
vagyis az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk 
kezelni a hozzánk beérkezett panaszát. 
Az igénybe vett adatfeldolgozók

TÁRHELY-SZOLGÁLTATÓ:

Ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás 
Név: WebDesign Kft. 
Székhelye: 2000 Szentendre, Fenyő utca 10/A. 
E-mail: office@webdesign.hu
Web: https://www.webdesign.hu/
Telefon: +36 (1) 323 1074 
Az adatok biztonsága 
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és 
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az  irányadó
jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához  szükségesek. Az
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan  hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy  megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott  technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen. 
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja 
nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő 
érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre 
munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat a munkavállaló 
szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Az adatkezelő munkavállalói 

egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a Felhasználó kérésére  végeznek,
vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges. 
Intézkedési határidő 
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem  beérkezésétől
számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott  intézkedésekről. 
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az 
adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 
hónapon belül tájékoztatja Önt. 
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint 
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az 
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely 
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól  szóló
tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen  biztosítja. Ha az érintett
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen  ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy  tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív  költségekre: 
a) 5.000,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy 
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az  Adatkezelőt
terheli. 
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes  személy
kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának  megerősítéséhez szükséges
információk nyújtását kérheti. 
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi  incidensről 
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell: ▪ az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a  további
tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ▪ az adatvédelmi incidensből
eredő, valószínűsíthető következményeket; ▪ az adatkezelő által az adatvédelmi incidens
orvoslására tett vagy tervezett  intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi
incidensből eredő esetleges  hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

▪ az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok  tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a  titkosítás alkalmazása –,
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem  jogosított személyek
számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 
▪ az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 
▪ a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az  érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan  hasonló intézkedést kell
hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony  tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a  felügyeleti
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően  magas
kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását. 
Panasztételi lehetőség 
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca  9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9. 
Telefon: +36 (1) 391 1400 
Fax: +36 (1) 391 1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Az elkészítés során figyelembe vett jogszabályok 
▪ 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) 
▪ 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a  13/A. §-a) 
▪ 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és  egyes
korlátairól (különösen a 6.§-a) 
▪ 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról; 
▪ 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 
▪ 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) ▪ 16/2011. sz.
vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó  EASA/IAB-
ajánlásról 
▪ A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő  védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet  hatályon kívül

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI  PARLAMENT ÉS A TANÁCS
(EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 
▪ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő  védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet  hatályon kívül helyezéséről